Jak vypadá funkční trénink v kondiční přípravě mladších žáků

21.05.2019 | Jiří Brančík, trenér

Jistě si řada z Vás pamatuje, jak jsme jako děti, museli doma pomáhat. Rýt zahradu, sekat trávu nebo lézt po stromě a trhat třešně. Ta doba je nenávratně pryč a přirozená pohybová aktivita také. Místo ní mají děti počítače, tablety, mobily a skákat přes švihadlo nebo udělat kotrmelec, pro některé je věc nepředstavitelná.

A k tomu zde máme ještě jednostrannou zátěž ve sportu. Hokejku do ruky, mírný předklon, rameno na straně hokejky níž. Skoro každý den tak děti minimálně hodinu učí svůj mozek a CNS, že tato patologická poloha těla je ta správná. Dnes už víme, že náš pohyb vychází z pohybových vzorů, které si vytváříme a ukládáme do paměti již v dětství. Kvalita těchto pohybových vzorů potom ovlivňuje nejen naše zdraví, ale samozřejmě i kvalitu života v dospělosti.

Vychováte hokejistu a ve chvíli, kdy má opravdu začít hrát hokej, přijdou zranění. Utržené vazy, bolavá ramena nebo záda a to jen proto, že hráč nepoužívá své tělo tak jak má a jak to příroda vymyslela. Díky nevhodné nekompenzované zátěži si tělo sportovce vytvoří náhradní patologické pohybové vzory, které při maximálním výkonu a zátěži přetěžují pohybový aparát sportovce.

Jen pro Vaši představu, podle Vanderky (odkaz na video – klíčový čas 11:22), při běhu působí na každé vaše koleno při dopadu 2,5 násobek hmotnosti běžce, u padesátikilového kluka je to cca 125 kg! Jaké síly pak působí na náš pohybový aparát při seskoku, prudké změně směru nebo nárazu do protihráče? A na tuto zátěž musí být hráč dostatečně silově připraven a jeho pohyby by měly být prováděny tak, aby tyto síly byly rovnoměrně rozloženy do celého pohybového aparátu a nezatěžovaly pouze jen jednu jeho část.

Jednou z cest, jak kompenzovat jednostrannou zátěž u dětí, je zařazení funkčního tréninku (FT) do jejich kondiční přípravy. Podle Doležala et al. (2013) kvalitní FT vede k vyšší svalové rovnováze, pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá k prevenci zranění pohybového aparátu. Vhodný je nejen pro všechny úrovně výkonnosti ale i pro správný pohybový rozvoj dětí.

Po domluvě s vedením SK Prostějov 1913 a trenéry věkové kategorie mladších žáků, jsem oslovil kluky s nabídkou možnosti trénování mimo led. Podmínkou byla pravidelná účast na trénincích a nevykonávání jiné organizované aktivity kromě hokeje z důvodu ještě dalšího nepřetěžování organismu a alespoň minimálního odpočinku. Ti co se přihlásili, následně chodili po dobu osmi týdnů trénovat základy správného dýchání, hlubokého stabilizačního systému (HSS) a funkčního tréninku (FT). Tréninky byly nastaveny tak, aby kluky nepřetěžovaly a staly se opravdu doplňkem jejich kondiční přípravy. Z důvodu minimálního časového prostoru pro trénování samozřejmě kluci dostali tréninkový plán, kde si vyplňovali cvičení, která měli provádět i doma.

Aby měl jakýkoliv trénink smysl a ovlivnil vaši výkonnost, musí být zátěž prahová a to tak, aby docházelo ke kumulativnímu tréninkovému efektu. Musíte absolvovat minimálně dvě tréninkové jednotky týdně. Tréninková cvičení musí být po určité době obměňována a to nejen z hlediska intenzity a objemu ale i výběru cvičení. Nesmí ovšem dojít k přetrénování a z dlouhodobého hlediska musí vždy odpočinek převládat nad zátěží!

Klukům jsme do tréninku zařadili základní pohybové vzory, tlak, tah rotace, dřep a výpad. Zejména tlak v podobě kliku jako projev síly horních končetin byl obrovský problém, snad kromě jednoho nebyl nikdo schopen udělat alespoň jeden obyčejný klik! Důvod? Dostatečně nezafixované lopatky a na rozdíl od dolních končetin celková slabost horní části těla. Nicméně se skoro všichni postupným, cílevědomým posilováním k jednomu až pěti kvalitním klikům propracovali. Obrovské zlepšení bylo vidět u kluků, kteří začali pracovat i doma. Pochopili smysl cvičení, naučili se správnou techniku dýchání a aktivaci HSS, což je alfa a omega úspěchu.

Rovněž statická a dynamická stabilita byla na hodně nízké úrovni. Výpad s dostatečně stabilizovaným kolenem a zaktivovaným břišním svalstvem neměl zažitý ani jeden z kluků. Po čtyřech týdnech nácviku FT a HSS jsme začali v plné míře využívat balanční cvičení, kdy dochází k posílení celé postury, zkvalitnění funkce CNS, koordinace a propriorecepce. V posledních cca čtyřech tréninkových jednotkách byl zařazen i výpad dozadu zároveň s pohybem horních končetin simulujících pohyb v bruslení. Důraz byl kladen zejména na celkovou stabilitu, správné postavení pánve a ramen při pohybu. Pro kluky bylo toto cvičení hodně náročné, zejména na koordinaci horních a dolních končetin, protože ta je u některých kluků hodně nízká. Nicméně tato schopnost je velmi dobře trénovatelná. Hlavním cílem bylo zařadit do kondiční přípravy kluků FT a nikoliv trénink koordinační. Toto cvičení jsme zařadili až na závěr osmitýdenního mezocyklu a proto se do vlastní výkonnosti na ledě vzhledem k nízkému počtu tréninků nemůže promítnout.

Jak už jsem se v úvodu zmínil, smysl tréninků byl v prvé řadě zdravotní jako kompenzace jednostranné zátěže. Nicméně nás zajímalo, jaký vliv toto cvičení bude mít na sportovní výkon v LH. Jediný způsob, jak lze opravdu reálně zhodnotit výkon z pohledu zvýšení kondice, jsou testy. Jakékoliv jiné hodnocení je neprůkazné a je ovlivněno vlastním úsudkem hodnotitele. Testy byly zvoleny tak, aby měly dostatečnou validitu a reliabilitu a aby hodnotily sportovní výkon v LH. Řada z nich se používá i při draftu hráčů do NHL.

YBT test

Y- Balance Test (YBT) je součástí Functional movement systems (FMS). Používá se nejen jako diagnostická metoda chronických poškození kotníků ale zároveň je spolehlivým ukazatelem úrovně dynamických rovnováhových schopností. Rovněž poukazuje na funkční rozdíly stability mezi P a L dolní končetinou, což lze využít i při prevenci a posouzení rizik úrazů. Jedinci s přední levou / pravou asymetrií větší než 4 cm na YBT testu měli 2,5 krát vyšší pravděpodobnost úrazu dolní končetiny. Výsledkem tohoto testu je procentuální podíl naměřené vzdálenosti k délce dolní končetiny.

RIST test

Repeat Ice Skating Test (RIST) je test, který je vhodný k měření anaerobních výkonů hráčů ledního hokeje ve věkové kategorii 11 – 16 roků. Test se provádí v přirozeném prostředí hokejistů, tedy přímo na ledové ploše a poskytuje přiměřenou sportovní zátěž pro měření výše uvedené věkové kategorie. Výhodou RIST testu je, že účastníky testu nezatěžuje nadměrnou únavou. Nezpůsobuje jiné nepříjemné příznaky, jako nevolnost nebo zvracení, které se vyskytují u jiných anaerobních testů (Reed Repeat Sprint Skate Test, anaerobní test Sargeant, 18.3m Sprint test).

Test rychlosti střely

Jediným smyslem střely v ledním hokeji je vstřelení branky soupeři. Nejpřesnější a jednou z nejvyužívanějších typů střel je střela švihem. Je to jedna ze základních dovedností a to již v kategorii mladších žáků. Rychlost této střely ovlivněna silou horní části těla hráče. Mezi nejvíce využívané svalové partie řadí tento autor flexory a extenzory zápěstí, triceps brachii, latissimus dorsi, pectoralis major, deltoideus a biceps brachii. Aby bylo možné horní část těla využít, musí mít hráč dostatečně zpevněnou střední část těla, která spojuje horní a dolní končetiny.

Test skok daleký z místa

Je to test, který testuje dynamickou explozivní sílu dolních končetin. I přesto, že je výkon ve skoku dalekém z místa ovlivněn obratnostní úrovní testovaného, udává se silný vztah mezi tímto testem a rychlosti bruslení.

Test rychlosti bruslení

Rychlostní testy, které hráči absolvovali, jsou určeny pro věkovou skupinu 11 -14 let. Testují zrychlení, rychlost a maximální rychlost.

Test maximální rychlosti

Test začíná rozjetím testovaného hráče na opačné straně hřiště na úrovni červené čáry. Hráč se pomalu rozjede směrem k brance a po jejím objetí postupně nabere maximální rychlost, která je největší v měřeném úseku mezi dvěma modrými čarami.

Test zrychlení a rychlosti

Oba testy probíhají současně. Nejdříve je to test zrychlení a na něj navazuje test vytrvalostní rychlosti. Časoměřič zahájí měření ve chvíli, kdy u hráče dojde k pohybu jedné z dolních končetin ve směru vpřed. Po ujetí vyznačené vzdálenosti 6,1m časoměřič zaznamená čas zrychlení a hráč co největší rychlostí pokračuje v jízdě vpřed směrem k dalšímu vyznačenému bodu, který je ve vzdálenosti 44,8m od startovní čáry. Zde druhý časoměřič zaznamená naměřený čas rychlosti ujeté vzdálenosti.

Výsledky

Co Vás bude asi nejvíc zajímat, jsou výsledky testů. Chci zdůraznit, že vzhledem k množství tréninků na ledě, které kluci každý týden absolvují, zařadit do kondiční přípravy posilování dolních končetin těla s cílem rozvoje síly, nebo výbušné síly je nesmysl. Pokud má být vytvořen kumulativní tréninkový efekt nemohou mít kluci v týdnu čtyři tréninkové jednotky na ledě, dvě tréninkové jednotky na rozvoj síly v tělocvičně a v sobotu zápas! (kluci mají nízkou hladinu růstového hormonu testosteronu a k rozvoji síly dochází vnitrosvalovou a mezisvalovou koordinací). Cvičení, které jsme s kluky prováděli, mělo zejména zdravotní charakter jako kompenzace jednostranné zátěže a odstranění svalové nerovnováhy.

Pro mě osobně má z testů největší váhu YBT test. Statická stabilita a z ní vycházející dynamická stabilita je základ veškerého pohybu. Z grafu je vidět velké zlepšení všech kluků. Obrovská důležitost dynamické stability vyplývá i ze schopnosti rychle reagovat na jakékoliv změny sil působících na hráče. Nečekaný náraz od protihráče, určitě lepe zvládne hráč s dostatečnou stabilitou, prevenci zranění už snad ani nemá smysl připomínat.

U všech ostatních testů k výraznému zlepšení nedošlo. Posilování horní části těla, tedy zejména svalstva paží a pletence ramenního, by mělo ovlivnit rychlost střely na branku. Nicméně je to dovednost, která je silově podmíněna a opět vychází ze stability. Při střele se do pohybu zapojují jiné svalové řetězce než do tahů a tlaků (FT). K výraznému zlepšení by došlo, pokud bychom všechny tyto faktory zohlednily ve speciálním tréninku střelby na branku.

Startovní rychlost, maximální rychlost (frekvenční) a rychlost vytrvalostní je opět podmíněna dostatečným silovým rozvojem. Mezi těmito rychlostmi je ale obrovský rozdíl. Každá se trénuje jinak. Vesměs jsou to cviky s malým objemem a velkou intenzitou. V žádném případě to ale nejsou cviky, které provádíte pomalu a neustále se maximálně soustředíte na techniku provedení (FT). Využívání balančních pomůcek v unilaterálních cvicích, které jsme v druhé polovině tréninkového mezocyklu používali (cviky na jedné končetině na balanční pomůcce) už ovšem vliv na rychlost mají. Do jaké míry je ale otázka. Někteří zahraniční autoři uvádí, že při nedostatku stability při bruslařském pohybu, může díky nestabilitě dojít k nevyužití až 50% síly dolní končetiny.

Neexistuje zázračná metoda nebo zázračný cvik, který by vás zázračně zlepšil. Je jen špatný trénink a trénink, který je přiměřený věku a výkonnosti hráče a rozvíjí u kluků jak jejich schopnosti, tak hokejové dovednosti.

Na závěr už mi zbývá jen poděkovat Davidovi a Kubovi Krampolovým za pomoc při testování a hlavně při trénování. Díky!

 
Aktuální články
Od páté po devátou třídu do hor. Prostějovští si v „suché" sáhli na dno

Suchou letní přípravu má za sebou převážná část mládežnických hokejistů SK Prostějov 1913. Hráči páté až deváté třídy, které...

 
Prostějov přihlásí čtyři žákovské týmy, bude mít i hokejovou třídu

Dvou ze svých stěžejních cílů dosáhl mládežnický hokejový klub SK Prostějov 1913. Do regionálních žákovských soutěží přihlásí...

 
Nový seriál projektu Pojď hrát hokej poradí, jak s dětmi trénovat doma

Kvůli nastalé situaci děti již nějakou dobu nemohou chodit do školy a pravděpodobně doma i několik dalších týdnů zůstanou. Každý...

 
Děti se chopily víkendové výzvy, kouč připravil video pro brankáře
 
Projekt hokejových tříd je připraven, rodiče si prohlédli školu
 
Jak trénovat v době koronavirové? Mrkněte na video
 
Ukončení sezony 2019/20
 
S hokejovými šatnami stále NENÍ VYHRÁNO...
 
Vyklízení šaten zrušeno, zimní stadion uzavřen
 
Aktualizováno! Informace klubu SK Prostějov 1913 k tréninkům a zápasům v návaznosti na přijatá opatření státu
 
Zápasy
JUNIOŘI | Středa 12.08.2020
SK Prostějov 1913 - HK Kroměříž
 
JUNIOŘI | Sobota 15.08.2020
Turnaj Šumperk - SK Prostějov 1913
 
JUNIOŘI | Středa 26.08.2020
SK Prostějov 1913 - HK MD Šumperk
 
JUNIOŘI | Středa 02.09.2020
HK Kroměříž - SK Prostějov 1913
 
 
SK Prostějov 1913 - kontakt: hokej@skprostejov1913.cz RSS